Giới thiệu viện

Đội ngũ

Ông Nguyễn Thanh Tân, Viện Trưởng

Ông Lương Hoàng Hưng, Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học

Ông Tiền Gia Trí, Giám Đốc Tư vấn Dự án

TS. Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Nghiên cứu ứng dụng

TS. Bùi Quang Nam, Giám Đốc Phát triển khách hàng

ThS. Nguyễn Thu Hương, Trưởng phòng Đối ngoại

ThS. Lâm Thoại Vy, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Bà Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Đào Tạo

Liên quan