Tư vấn doanh nghiệp

Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Viện Quản Trị cung cấp các dịch vụ Tư vấn ứng dụng Marketing với  quan điểm cùng ...

Ngày nay tại Việt nam, ngày càng nhiều các doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu, tuy nhiên để có được tính nhất quán và chuyên nghiệp trong các thông ...

Thương hiệu là tài sản vô hình vô cùng to lớn của mỗi doanh nghiệp. Để có thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu dùng đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải ...

Trong quá trình phát triển, mỗi doanh nghiệp bộc lộ những điểm yếu mang tính hệ thống. Để “chẩn bệnh và chữa bệnh” hệ thống, doanh nghiệp cần giải pháp tái cấu trúc toàn ...